Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

ĐỪNG CHƠI VỚI  NGƯỜI XẤU

chon-ban-ma-choi

Những người sống thật thà thì được coi là khờ khạo, những kẻ lươn lẹo được đánh giá thông minh, lanh lợi. Người xấu khát khao thay đổi người khác hoặc đơn thuần chỉ có vấn đề để bàn luận.